คลังความรู้สุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี > คลังความรู้สุขภาพจิต

>>  คลังความรู้

องค์ความรู้สุขภาพจิต

 •    ปฐมวัย 

    • เอกสาร / คู่มือ 

    • แบบประเมิน

    • มัลติมีเดียร์

    • แผ่นพับ / โรวอัพ / โปสเตอร์

 

 


 •   วัยเรียน วัยรุ่น   

    • เอกสาร / คู่มือ 

    • แบบประเมิน

    • มัลติมีเดียร์

 

    • แผ่นพับ / โรวอัพ / โปสเตอร์

 

 


 •   วัยทำงาน   

    • เอกสาร / คู่มือ 

    • แบบประเมิน

 

    • มัลติมีเดียร์

    • แผ่นพับ / โรวอัพ / โปสเตอร์

    • สื่อการสอน

 

 


 •   ผู้สูงอายุ   

    • เอกสาร / คู่มือ 

    • แบบประเมิน

 

    • มัลติมีเดียร์

    • แผ่นพับ / โรวอัพ / โปสเตอร์

    • สื่อการสอน

 

 


 •   ปฐมภูมิ   

    • เอกสาร / คู่มือ 

    • แบบประเมิน
   •  

 

    • แผ่นพับ / โรวอัพ / โปสเตอร์

 

 


 •   ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต 

    • เอกสาร / คู่มือ 

    • Metavers  

    • แบบประเมิน

 

    • มัลติมีเดียร์

 

    • แผ่นพับ / โรวอัพ / โปสเตอร์

 

 


 •   วิกฤตสุขภาพจิต 

    • เอกสาร / คู่มือ 

    • แบบประเมิน

 

    • มัลติมีเดียร์

    • แผ่นพับ / โรวอัพ / โปสเตอร์

 

 


 •   การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย   

    • เอกสาร / คู่มือ 

 

    • แบบประเมิน

 

    • มัลติมีเดียร์

    • แผ่นพับ / โรวอัพ / โปสเตอร์

 


 •   โรคทางจิตเวช   

    • เอกสาร / คู่มือ 

 

    • แบบประเมิน

 

    • มัลติมีเดียร์

 

    • แผ่นพับ / โรวอัพ / โปสเตอร์

 

 


 •   งานพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม 

    • ปีงบประมาณ 2564

  •  
    • ปีงบประมาณ 2565

 

    • ปีงบประมาณ 2566

     • แนวปฏิบัติในการสร้างวินัยเชิงบวก ด้วยหลักสูตร Preschool Parenting Program (PPP) เด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2566

 


 

 

Loading