>>  บริการประชาชน   >>   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  >>  มาตรา 7

 

   มาตรา 7(1)-(3)  โครงสร้างและการจัดองค์กรสรุปอำนาจหน้าที่ และวิธีดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล