ภารกิจและอำนาจหน้าที่


  >>  เกี่ยวกับหน่วยงาน   >>   ภารกิจและอำนาจหน้าที่


  • พื้นที่รับผิดชอบ

1. จังหวัดลพบุรี

2. จังหวัดสระบุรี

3. จังหวัดสิงห์บุรี

4. จังหวัดนนทบุรี

5. จังหวัดอ่างทอง

6. จังหวัดปทุมธานี

7. จังหวัดนครนายก

8. จังหวัพระนครศรีอยุธยา

 

 

 


 

  • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต พ.ศ.2560