ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เดือน ธันวาคม 2566 จำนวน 200.064 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เดือน ธันวาคม 2566 จำนวน 200.064 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เดือน ธันวาคม 2566 จำนวน 200.064 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ธันวาคม 2566

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้ประเด็น “Mental Health Anywhere be care every mind : เพื่อนแท้มีทุกที่เพราะเพื่อนแท้ดูแลใจ” จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้ประเด็น “Mental Health Anywhere be care every mind : เพื่อนแท้มีทุกที่เพราะเพื่อนแท้ดูแลใจ” จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้ประเด็น “Mental Health Anywhere be care every mind : เพื่อนแท้มีทุกที่เพราะเพื่อนแท้ดูแลใจ” จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อสัปดาห์สุขภาพจิตปี 2566

Loading

 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการฟื้นฟูองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ…

 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการฟื้นฟูองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบแก่บุคลากรสาธารณสุขและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4 (รูปแบบออนไลน์) ปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทบทวนความรู้ความเข้าใจด้านโรคทางสุขภาพจิตของผู้สูงอายุและแบบประเมินทางสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ความรู้ด้านแนวทางการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ การดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง และความรอบรู้สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 404 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ

Loading

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำในการดำเนินงาน…

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำในการดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 (ออนไลน์)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินงาน สุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนให้แก่ผู้รับผิดชอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตสุขภาพที่ 4 เพื่อนำไปผลักดันให้ภาคีเครือข่ายในชุมชน มีการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนของตนเองได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน เดือน ธันวาคม 2566 จำนวน 24 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน เดือน ธันวาคม 2566 จำนวน 24 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน เดือน ธันวาคม 2566 จำนวน 24 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ธันวาคม 2566

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงและการใช้งานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ณ ที่นี่ มีดี รีสอร์ท – meedee resort อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงและการใช้งานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ณ ที่นี่ มีดี รีสอร์ท – meedee resort อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงและการใช้งานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ณ ที่นี่ มีดี รีสอร์ท – meedee resort อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโครงการวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประกอบการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงและการใช้งานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ณ ที่นี่ มีดี รีสอร์ท – meedee resort อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 58.355 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประกอบการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงและการใช้งานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ณ ที่นี่ มีดี รีสอร์ท – meedee resort อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 58.355 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ประกอบการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงและการใช้งานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ณ ที่นี่ มีดี รีสอร์ท – meedee resort อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 58.355 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันโครงการวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

Loading

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4ร่วมจัดบูธนิทรรศการรณรงค์โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน…

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4ร่วมจัดบูธนิทรรศการรณรงค์โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ) ระดับพื้นที่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและสร้างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการและส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการ
ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรตามทิศทางเป้าหมาย 10 ปี สสส. (2566-2575) และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อขยายผลในเขตสุขภาพที่ 4

Loading

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ศูนย์ศุขภาพจิตที่ 4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม…

    วันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ศูนย์ศุขภาพจิตที่ 4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงและการใช้งานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ณ ที่นี่ มีดี รีสอร์ท – meedee resort อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรครูในการใช้ โปรแกรม School Health HERO สำหรับดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง ส่งต่อ ช่วยเหลือ
การดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนระหว่างบุคลากรครู และบุคลากรสาธารณสุขต่อไป ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35 คน

Loading

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ศูนย์ศุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 11/2566…

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ศูนย์ศุขภาพจิตที่ 4 โดยนางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 11/2566 นำโดย ท่านนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ 4

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงและการใช้งานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ณ ที่นี่ มีดี รีสอร์ท – meedee resort อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงและการใช้งานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ณ ที่นี่ มีดี รีสอร์ท – meedee resort อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงและการใช้งานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ณ ที่นี่ มีดี รีสอร์ท – meedee resort อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง 13 15 ธค 66

Loading

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤศจิกายน 2566 (แบบ สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤศจิกายน 2566 (แบบ สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤศจิกายน 2566 (แบบ สขร.1) เอกสารแนบ รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 พฤศจิกายน 2566

Loading

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ศุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีธัญญา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ…

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ศุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีธัญญา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Application WebEx Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระดับปฐมภูมิและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในปีงบประมาณ 2567
โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567” ในครั้งนี้ โดยมีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับโรงพยาบาลและระดับตำบลเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 345 คน 

Loading

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 11/2566…

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน พร้อมด้วยนายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิตร่วมประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต

Loading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์ศุขภาพจิตที่ 4 ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ที่กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายเฉพาะเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายเฉพาะเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายเฉพาะเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายเฉพาะเจ้าหน้าที่

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายอคิลิกสถานที่ภายในสำนักงาน จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายอคิลิกสถานที่ภายในสำนักงาน จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายอคิลิกสถานที่ภายในสำนักงาน จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายอคิลิกสำนักงาน

Loading

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มศูนย์และร่วมแสดงความยินดี…

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต (ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต) ครั้งที่ 11/2566
และร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต

Loading

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข…

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในการนี้นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยนายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดี
กรมสุขภาพจิต นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ร่วมในพิธี

Loading