ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประชาสัมพันธ์

ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบสำรวจ

เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการ

Loading