ข้อมูลมิติ ตัวชี้วัด และการประเมินแต่ละรอบ

ข้อมูลทั้งหมดของฉันที่เพิ่มข้อมูล

-

รอบที่ การประเมิน ดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ เอกสาร/หลักฐาน หมายเหตุ
รอบที่ 1 1. จำนวนพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัย แล้วเสร็จ 01-03-2023 18:12:11 - -
รอบที่ 2 1. จำนวนพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัย ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:33:10 - -
รอบที่ 2 2. ข้อมูลเด็กปฐมวัยมีระดับ EQ ดีขึ้น ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:34:50 - -

รอบที่ การประเมิน ดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ เอกสาร/หลักฐาน หมายเหตุ
รอบที่ 1 1. หน่วยบริการจิตเวช หน่วยบริการจิตเวชเด็ก และศูนย์สุขภาพจิตจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายระดับจังหวัดที่ได้วิเคราะห์ข้อมูร่วมกับจังหวัดแล้วว่าเหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อม/บริบทของจังหวัด โดยขอให้จำแนกตามรายจังหวัดและเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามมาตรการของจังหวัด แล้วเสร็จ 01-03-2023 18:34:26 - -
รอบที่ 1 2. ผลงาน "ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการช่วยเหลือป้องกันไม่กระทำซ้ำ ในระยะเวลา 1 ปี" แล้วเสร็จ 01-03-2023 18:36:38 - -
รอบที่ 2 1. หน่วยบริการจิตเวช หน่วยบริการจิตเวชเด็ก และศูนย์สุขภาพจิตจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายระดับจังหวัดที่ได้วิเคราะห์ข้อมูร่วมกับจังหวัดแล้วว่าเหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อม/บริบทของจังหวัด โดยขอให้จำแนกตามรายจังหวัดและเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรคที่ได้รับการแก้ไขแล้วในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา และปัญหาอุปสรรคที่ยังคงอยู่ต่อการดำเนินงานตามมาตราการของจังหวัด และข้อเสนอแนะเพื่อวางแผนงานในปีถัดไป ไม่แล้วเสร็จ 01-03-2023 18:40:10 - -
รอบที่ 2 2. ผลงาน "ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการช่วยเหลือป้องกันไม่กระทำซ้ำ ในระยะเวลา 1 ปี" ไม่แล้วเสร็จ 01-03-2023 18:40:58 - -

รอบที่ การประเมิน ดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ เอกสาร/หลักฐาน หมายเหตุ
รอบที่ 1 1. แผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (แบบฟอร์ม 1 ) แล้วเสร็จ 01-03-2023 18:42:10 - -
รอบที่ 2 1. รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (แบบฟอร์ม 2) พร้อมหลักฐานแสดงการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่แล้วเสร็จ 01-03-2023 18:42:44 - -
รอบที่ 2 2. ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ไม่แล้วเสร็จ 01-03-2023 18:43:14 - -

รอบที่ การประเมิน ดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ เอกสาร/หลักฐาน หมายเหตุ
รอบที่ 1 1.1 จำนวนเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 แล้วเสร็จ 01-03-2023 18:43:41 - -
รอบที่ 1 1.2 จำนวนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตสุขภาพเข้าใช้งานระบบ School Health HERO ที่มีการเฝ้าระวังนักเรียนในปีการศึกษา 2565-2566 แล้วเสร็จ 01-03-2023 18:44:08 - -
รอบที่ 1 1.3 จำนวนการให้การปรีกษาครูโดย HERO Consultant จากจำนวนคำขอการปรึกษาจากครูบนระบบ School Health HERO ในเขตสุขภาพ ระหว่างปีการศึกษา 2565-2566 แล้วเสร็จ 01-03-2023 18:44:43 - -
รอบที่ 1 2. ผลการรายงานเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น ณ วันที่ 28 ก.พ. 66 จากการรายงานข้อมูลทาง Google Sheet แล้วเสร็จ 01-03-2023 18:45:12 - -
รอบที่ 2 1.1 จำนวนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตสุขภาพเข้าใช้งานระบบ School Health HERO ที่มีการเฝ้าระวังนักเรียนในปีการศึกษา 2565-2566 ไม่แล้วเสร็จ 01-03-2023 18:45:37 - -
รอบที่ 2 1.2 จำนวนการให้การปรีกษาครูโดย HERO Consultant จากจำนวนคำขอการปรึกษาจากครูบนระบบ School Health HERO ในเขตสุขภาพ ระหว่างปีการศึกษา 2565-2566 ไม่แล้วเสร็จ 01-03-2023 18:46:02 - -
รอบที่ 2 2. ผลการรายงานเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น ณ วันที่ 31 ส.ค. 66 จากการรายงานข้อมูลทาง Google Sheet ไม่แล้วเสร็จ 01-03-2023 18:46:32 - -

รอบที่ การประเมิน ดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ เอกสาร/หลักฐาน หมายเหตุ
รอบที่ 1 1.1 รายชื่อ รพ.สต. ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ (ศพอส.) และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (สถานสงเคราะห์คนชรา) แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:38:05 - -
รอบที่ 1 1.2 ข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมใน รพ.สต. ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ (ศพอส.) และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (สถานสงเคราะห์คนชรา) แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:38:40 - -
รอบที่ 1 2. ทำเนียบบุคลากร รพ.สต. Care Manager, Care Giver , อสม. , เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (สถานสงเคราะห์คนชรา) เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ(ศพอส.) และเจ้าหน้าที่ชมรมผู้สูงอายุ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:39:10 - -
รอบที่ 1 3.1 ข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ จากการรายงานของ รพ.สต. แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:39:39 - -
รอบที่ 1 3.2 ข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ จากการรายงานของชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ(ศพอส.) และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (สถานสงเคราะห์คนชรา) แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:40:30 - -
รอบที่ 2 1. จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือในระยะ 3 เดือน หลังจากที่มารับบริการ และได้รับการประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยแบบประเมิน (T-GMHA-15) ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:41:44 - -
รอบที่ 2 2.1 รายงานผลนิเทศติดตามการดำเนินงานใน Google Form ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:42:42 - -
รอบที่ 2 2.2 ร้อยละ 25 ของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รัการดูแลช่วยเหลือจนดีขี้น ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:43:11 - -

รอบที่ การประเมิน ดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ เอกสาร/หลักฐาน หมายเหตุ
รอบที่ 1 1. สรุปรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเขตสุขภาพตามแบบรายงานโครงการสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทยทางอีเมล mcatt.mhso@dmh.mail.go.th แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:45:06 - -
รอบที่ 1 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ mcatt แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:45:35 - -
รอบที่ 1 3. แผนเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตของเขตสุขภาพ/จังหวัด แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:46:04 - -
รอบที่ 2 1. สรุปรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเขตสุขภาพตามแบบรายงานโครงการสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทยทางอีเมล mcatt.mhso@dmh.mail.go.th ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:46:39 - -
รอบที่ 2 2. สำเนาประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมซ้อมแผนเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤติของบุคลากรในพื้นที่ โดยหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต หรือหน่วยงานอื่น ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:47:03 - -
รอบที่ 2 3. รายงานการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตของเขตสุขภาพ/จังหวัด ตามแบบฟอร์มรายงานการซ้อมแผน แบบสรุปรายงานการจัดเตรียมทีมและซ้อมแผนแบบบูรณาการระหว่างทีม mini MERT , MCATT , SRRT ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:47:27 - -
รอบที่ 2 4. วิเคราห์ปัญหาอุปสรรค ผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนงานต่อไป ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:47:54 - -

-

รอบที่ การประเมิน ดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ เอกสาร/หลักฐาน หมายเหตุ
รอบที่ 1 1. แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตปฐมภูมิ (เอกสารหมายเลข 1 ) แล้วเสร็จ 02-03-2023 08:53:06 - -
รอบที่ 1 2. เอกสารรายชื่อ อำเภอ/เขตในกทม. ที่เข้าร่วมบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมกับ พชอ./พชข. พร้อมทั้งระบุประเด็นปัญหาสำคัญที่จะนำมาบูรณาการร่วมกับการดำเนินงานสุขภาพจิต (เอกสารหมายเลข 2) แล้วเสร็จ 02-03-2023 08:53:36 - -
รอบที่ 1 3. เอกสารรายชื่อเครือข่าย ที่ร่วมในการดำเนินงานสุขภาพจิต (เอกสารหมายเลข 2) แล้วเสร็จ 02-03-2023 08:54:14 - -
รอบที่ 1 4. เอกสารรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินสุขภาพจิตไตรมาสที่ 1 (เอกสารหมายเลข 2) แล้วเสร็จ 02-03-2023 08:54:43 - -
รอบที่ 2 1. เอกสารรายชื่อเทศบาล/อบต./สำนักพัฒนาสังคม(กทม.) ที่ร่วมดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด (เอกสารหมายเลข 2) ดำเนินการ 02-03-2023 08:55:23 - -
รอบที่ 2 2. เอกสารรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินสุขภาพจิตไตรมาสที่ 2-7 (เอกสารหมายเลข 2) ดำเนินการ 02-03-2023 08:55:50 - -

รอบที่ การประเมิน ดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ เอกสาร/หลักฐาน หมายเหตุ
รอบที่ 1 หน่วยบริการจิตเวชทั่วไป 14 แห่ง และศูนย์สุขภาพจิตที่รับผิดชอบพื้นที่ในเขตสุขภาพเดียวกัน มีส่วนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต โดยใช้กลไกของคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ระดับจังหวัดในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางที่กำหนดไว้ข้างต้น และรวบรวมผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด ตามแบบฟอร์มที่แนบและสรุปรายงานความก้าวหน้า จัดส่งมายังสำนังานคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติทางอีเมล omhc@dmh.mail.go.th แล้วเสร็จ 02-03-2023 08:56:44 - -
รอบที่ 2 หน่วยบริการจิตเวชทั่วไป 14 แห่ง และศูนย์สุขภาพจิตที่รับผิดชอบพื้นที่ในเขตสุขภาพเดียวกัน มีส่วนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต โดยใช้กลไกของคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ระดับจังหวัดในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางที่กำหนดไว้ข้างต้น และรวบรวมผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด ตามแบบฟอร์มที่แนบและสรุปรายงานความก้าวหน้า จัดส่งมายังสำนังานคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติทางอีเมล omhc@dmh.mail.go.th ดำเนินการ 02-03-2023 08:57:54 - -

รอบที่ การประเมิน ดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ เอกสาร/หลักฐาน หมายเหตุ
รอบที่ 1 1. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน แล้วเสร็จ 02-03-2023 08:58:40 - -
รอบที่ 1 2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเสริมสร้างความสุข และหรือทีมสร้างสุขขององค์กร ประจำปี 2566 แล้วเสร็จ 02-03-2023 08:59:06 - -
รอบที่ 1 2.2 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปี 2566 (แบบฟอร์มที่ 2 ) ที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมหลักฐานการแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ แล้วเสร็จ 02-03-2023 08:59:29 - -
รอบที่ 1 3. รายงานผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือน ตามแบบฟอร์มแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบฟอร์มที่ 3)ที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน แล้วเสร็จ 02-03-2023 08:59:50 - -
รอบที่ 2 1. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในหน่วยงานและประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปี 2566 (แบบฟอร์ม 4) ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:00:24 - -
รอบที่ 2 2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าตอบแบบสำรวจความผูกพันฯ โดยกอง บค. จะพิจารณาความสำเร็จจากจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจของหน่วยงานจากกระบวนการสำรวจ โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าตอบแบบสำรวจความผูกพัน ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:00:50 - -
รอบที่ 2 3. รายงานผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือนตามแบบฟอร์มแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม 5)ที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:01:11 - -

-

รอบที่ การประเมิน ดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ เอกสาร/หลักฐาน หมายเหตุ
รอบที่ 1 1. จัดทำ Data Catalog ด้านสุขภาพจิต จัดทำชุดข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สำคัญ ตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุดข้อมูล (สุขภาพจิตวัยทำงาน) จำนวน 3 เทมเพลต แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:04:32 43-20230301165255_7231994_0.xlsx
43-20230301165255_7231994_1.xlsx
43-20230301165255_7231994_2.xlsx
-
รอบที่ 1 2. มีระบบรวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัล พร้อมเรียกใข้งานได้ทันที แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:05:42 44-20230301165255_7231994_0.pdf
-
รอบที่ 1 3. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน บน Metaverse แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:22:18 45-20230301165255_7231994_0.pdf
-
รอบที่ 1 4.1 สำรวจกระบวนงานสนับสนุนที่มีอยู่ และคัดเลือกกระบวนงานที่จะทำการพัฒนาสู่ดิจิทัล อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกระบวนงานสนับสนุนที่มีอยู่ แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:22:51 46-20230301165255_7231994_0.pdf
-
รอบที่ 1 4.2 ติดตั้งและใช้งานสำเร็จ อย่างน้อย 1 ระบบ (ระบบใหม่พรือพัฒนาระบบเดิม) แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:23:16 - -
รอบที่ 1 5.1 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:23:48 48-20230301165255_7231994_0.pdf
-
รอบที่ 1 5.2 คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์ mhc4.dmh.go.th แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:24:22 49-20230301165255_7231994_0.pdf
-
รอบที่ 1 5.3 บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:24:50 50-20230301165255_7231994_0.pdf
-
รอบที่ 1 5.5 แจ้งความยินยอมในการเก็บและใช้ข้อมูลคุกกี้ (Cookie Consent) แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:26:21 52-20230301165255_7231994_0.pdf
-
รอบที่ 1 5.9 คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:27:12 53-20230301165255_7231994_0.pdf
-
รอบที่ 1 5.10 แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Breach Notification) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:27:43 54-20230301165255_7231994_0.pdf
-
รอบที่ 1 5.11 แบบฟอร์ม แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:28:26 55-20230301165255_7231994_0.pdf
-
รอบที่ 1 5.12 แบบฟอร์ม หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:29:31 56-20230301165255_7231994_0.pdf
-
รอบที่ 1 6.1 สรุปผลการให้ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้แก่บุคลากร แสดงถึงความครอบคลุมของจำนวนบุคลากร กิจกรรมที่ดำเนินการ และผลลัพธ์ที่ได้ แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:30:17 - -
รอบที่ 1 6.2 ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:30:49 58-20230301165255_7231994_0.pdf
-
รอบที่ 1 6.3 แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:31:58 - ไฟล์เอกสารมีขนาดเกิน 10 mb
รอบที่ 1 6.4 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:33:03 - ไฟล์มีขนาดเกิน 10 mb
รอบที่ 1 6.5 รายงานอุบัติการณ์ และวิธีการแก้ไข แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:33:32 61-20230301165255_7231994_0.pdf
-
รอบที่ 2 5.4 แบบฟอร์ม เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:25:44 51-20230301165255_7231994_0.pdf
-
รอบที่ 2 1. การจัดทำ Data Catalog ด้านสุขภาพจิต นำเข้าชุดข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ขึ้นระบบบัญชีข้อมูลที่กรมสุขภาพจิต (Agency Data Catalog) ที่ URL : catalog.dmh.go.th ดำเนินการ 02-03-2023 09:34:34 - ทยอยอัพเดทขึ้น data catalog กรมสุขภาพจิต
รอบที่ 2 2. ปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตสู่ดิจิทัล มีการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ ในรูปแบบดิจิทัล อย่างน้อย 1 เรื่องกับ DMH E-library ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:35:06 - -
รอบที่ 2 3.1 มีช่องทางการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน บน Metaverse ดำเนินการ 02-03-2023 09:35:32 - -
รอบที่ 2 3.2 มีสถิติการเข้าใช้งานระบบ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน บน Metaverse ดำเนินการ 02-03-2023 09:36:04 - -
รอบที่ 2 4. รายงานผลสำเร็จการจัดทำ Digitalized Process และติดตั้งการใช้งานระบบ ดำเนินการ 02-03-2023 09:36:23 - -
รอบที่ 2 5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:36:49 - -
รอบที่ 2 6. การซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงาน โดยที่ต้องมีการซ้อมแผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 แผน เป็นอย่างน้อย ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 09:37:14 - -

รอบที่ การประเมิน ดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ เอกสาร/หลักฐาน หมายเหตุ
รอบที่ 1 1. ผลการวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ/แผนในการดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชของ PCU ในเขตสุขภาพ แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:54:48 - -
รอบที่ 1 2. ผลการดำเนินงานการอบรมพัฒนาศักยภาพและทำเนียบเครือข่ายวิทยากรต้นแบบ เรื่องการจัดบริการแบบบูรณาการกาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:55:27 - -
รอบที่ 2 1. ผลการจัดบริการและการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพจิตใน PCU ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:55:58 - -
รอบที่ 2 2. ร้อยละ 70 ของ PCU ศักยภาพที่มีระบบ/กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:56:41 - -
รอบที่ 2 3. ร้อยละ 15 ของ PCU ทั่วไปที่มีระบบ/กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:57:39 - -

รอบที่ การประเมิน ดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ เอกสาร/หลักฐาน หมายเหตุ
รอบที่ 1 1. ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น : ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาสมรรถนะ หรือทักษะในหลักสูตรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:58:21 - -
รอบที่ 1 2. เอกสารสรุปผลการประเมินสมรรถนะและทักษะ และผลการพัฒนาตามที่กำหนด แล้วเสร็จ 02-03-2023 12:59:54 - -
รอบที่ 1 2.1 จัดทำในรูปแบบไฟล์ excel ที่กอง บค. กำหนด แล้วเสร็จ 02-03-2023 13:00:32 - -
รอบที่ 1 2.2 จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มดังกล่าวที่มีการลงนามโดยผู้อำนวยการ/รักาษราชการแทน ในรูปแบบไฟล์ PDF แล้วเสร็จ 02-03-2023 13:01:00 - -
รอบที่ 2 1. ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น : ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาสมรรถนะ หรือทักษะในหลักสูตรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 13:01:37 - -
รอบที่ 2 2. เอกสารสรุปผลการประเมินสมรรถนะและทักษะ และผลการพัฒนาตามที่กำหนด ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 13:02:11 - -
รอบที่ 2 2.1 จัดทำในรูปแบบไฟล์ excel ที่กอง บค. กำหนด ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 13:02:37 - -
รอบที่ 2 2.2 จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มดังกล่าวที่มีการลงนามโดยผู้อำนวยการ/รักาษราชการแทน ในรูปแบบไฟล์ PDF ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 13:03:23 - -

-

รอบที่ การประเมิน ดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ เอกสาร/หลักฐาน หมายเหตุ
รอบที่ 1 1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน จากระบบ NEW GFMIS THAI เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แล้วเสร็จ 02-03-2023 13:04:26 - -
รอบที่ 1 2. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนของหน่วยงาน จากระบบ NEW GFMIS THAI เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แล้วเสร็จ 02-03-2023 13:04:49 - -
รอบที่ 1 3. เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) โดยนำแหน่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตามข้อ 1-3 มาคำนวณด้วย แล้วเสร็จ 02-03-2023 13:06:34 - -
รอบที่ 1 4. เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) โดยนำแหน่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตามข้อ 1 ข้อ 2.2 และข้อ 4 มาคำนวณด้วย แล้วเสร็จ 02-03-2023 13:07:29 - -
รอบที่ 1 5. สำหรับหน่วยงานที่เบิกจ่ายกับกองบริหารการคลังให้ส่งเอกสาร/ใบสำคัญที่ถูกต้องครบถ้วน ถึงกอบบริหารการคลัง ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วเสร็จ 02-03-2023 13:08:19 - -

รอบที่ การประเมิน ดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ เอกสาร/หลักฐาน หมายเหตุ
รอบที่ 1 1. ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) แล้วเสร็จ 02-03-2023 13:09:02 - -
รอบที่ 1 2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสิรมคุณธรรมระดับหน่วยงาน แล้วเสร็จ 02-03-2023 13:09:52 - -
รอบที่ 2 1. ร้อยละของผู้เข้าทำแบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 13:10:36 - -
รอบที่ 2 2. ร้อยละของผลการประเมินหน่วยงานคุณธรรม ไม่แล้วเสร็จ 02-03-2023 13:11:08 - -