>>  บริการประชาชน  >>  ศูนย์ราชการใสสะอาด


      ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 


        

      ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

 


        

      แผนดำเนินงาน 


        

      การปฎิบัติงาน


     

    การให้บริการ


        

      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 


        

      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 


        

      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


        

      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


        

      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


        

      การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต


        

      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


        

      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


        

 

Loading