>> คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)


 

คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 และข้อมูลการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

Loading