คู่มือประชาชน


  >>  บริการประชาชน   >>   คู่มือประชาชน

     คู่มือการให้บริการประชาชน

 


     คู่มือประชาชน “สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร”

 


 

     คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 


 

     ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน / ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

05

 


 

     แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต