คู่มือประชาชน


  >>  บริการประชาชน   >>   คู่มือประชาชน


     คู่มือการให้บริการประชาชน

 


 

   คู่มือประชาชน “สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร”

 


 

   คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 


 

   ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน / ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

05

 


 

   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

 


 

 

 

Loading