>>  บริการประชาชน   >>   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  >>  มาตรา 9(8)


 

 มาตรา 9(8)  ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 มาตรา 9(8)  สรุปผลการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนของหน่วยงาน(แบบ สขร.1)โดยแยกเป็นรายเดือน

 

 มาตรา 9(8)  เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ  1  หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้

ข้อ 2  ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนดังนี้

ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน ดังนี้

ข้อ 4  ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้

 • 4.1 แผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 • 4.2 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบแต่ละแผนงาน/โครงการ
 • 4.3 รายงานผลการจ่ายงบฯรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
  •  
 • 4.4 รายงานการวิเคราะห์ หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายประจำปีภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจฯ
  •  
 • 4.5 รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  •  

ข้อ 5  ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้

ข้อ 6  ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้

 

 มาตรา 9(8)  งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

  • >> ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

 

 มาตรา 9(8)  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

  •  

 

 มาตรา 9(8)  ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

 

 

 

Loading