>>  เกี่ยวกับหน่วยงาน   >>   ประวัติความเป็นมา


  • ศูนย์สุขภาพจิตเป็นหน่วยงานระดับกองที่ขึ้นตรงต่อกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  เดิมจัดตั้งจำนวน 4 แห่ง คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-4 รับผิดชอบภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ
  • ต่อมากรมสุขภาพจิตเห็นว่าศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-4 มีพื้นที่รับผิดชอบกว้างใหญ่เกินกว่ากำลังของบุคลากรประจำศูนย์จะดูแลรับผิดชอบได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งที่ 039/2542 ลงวันที่ 18 มกราคม 2542 จัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตเขต 1-13 รวม 13 แห่ง เป็นการภายใน และมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมสุขภาพจิต โดยให้แต่ละศูนย์รับผิดชอบพื้นที่เช่นเดียวกับพื้นที่เขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนศูนย์สุขภาพจิตเขต 13 รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  • ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูประบบราชการและให้ทุกส่วนราชการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของประชาชน เมื่อพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศใช้ กรมสุขภาพจิตจึงได้ดำเนินการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อยางมีประสิทธิภาพ ดังกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545 หน้า 73-78  ให้มีศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 ฝ่าย 1 กลุ่มงาน คือ
   • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   • กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
  • ต่อมากรมสุขภาพจิตได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 และจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่ 14 และ 15 เพิ่มขึ้นเป็นการภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบและแบ่งส่วนราชการภายใน เช่นเดียวกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จัดตั้งตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2545 ตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 998/2545 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2545  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 14 จัดตั้งตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2547 ตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 1189/2547 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2547 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 จัดตั้งตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2547 ตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 1190/2547 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2547

 


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

                    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เป็นหน่วยงานที่มาจากศูนย์สุขภาพจิตภาค(ชื่อเดิม : ศูนย์สุขภาพจิต 1 ) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวบ กรม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2535  มีหน้าที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคกลาง ต่อมา ปีพ.ศ. 2542 กรมสุขภาพจิต ตั้งศูนย์สุขภาพจิตเขตขึ้น 13 เขต โดยที่ ศูนย์สุขภาพจิตเขต 1-12 เป็นไปตามโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิตเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพจิตประชาชนจึงมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตเขต 13 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 14  และศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 ตามลำดับ

 •   เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ ปีพ.ศ. 2546 กรมสุขภาพจิตจึงมีคำสั่งจัดตั้งหน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 (ชื่อเดิมศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ปัจจุบันคือศูนย์สุขภาพจิตที่ 4) เพื่อให้การบริหารงานของกรมสุขภาพจิตในการดำเนินงานสุขภาพจิตไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเพื่อประสานงานเครือข่ายการให้บริการสุขภาพจิตกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 (อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลศรีธัญญา)

———————————–

 •   เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ ปีพ.ศ. 2558 ได้มีการเปลี่ยนชื่อศูนย์สุขภาพจิต จากเดิม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เป็นศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 จังหวัดนนทบุรี โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในอาคารอเนกประสงค์และอาคารเอกซเรย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลศรีธัญญา)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (อาคารเอกซเรย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา)

———————————–

 •   ต่อมาในปีพ.ศ. 2561  กรมสุขภาพจิตมีนโยบายให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ย้ายสถานที่ตั้งจากเดิมอาคารเอกซเรย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา มาจัดตั้งอยู่ภายในศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน สถาบันราชานุกูล ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

อาคารฝ่ายวิชาการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน สถาบันราชานุกูล)

อาคารฝ่ายอำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน สถาบันราชานุกูล)

———————————–

 •   ต่อมาในปีพ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ภายในศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน สถาบันราชานุกูล ปทุมธานี 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน สถาบันราชานุกูล)

———————————–

 

 •   รายนามผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

———————————–

 

  • โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวันนครนายก จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


 

Loading