ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี > เกี่ยวกับหน่วยงาน > ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

  >>  เกี่ยวกับหน่วยงาน   >>   ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหน่วยงาน

  • ผู้บริหาร

นางสาวพนาวัลย์  จ้างประเสริฐ

(ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4)

 


  • แผนพัฒนาดิจิทัล กรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1 (ปีงบประมาณ 2562 – 2565)