ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 


>>  บริการประชาชน   >>   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


 

 


 

   ขั้นตอนการขอตรวจดู หรือขอข้อมูลข่าวสารราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 

   • ขั้นตอนการขอตรวจดู หรือขอข้อมูลข่าวสารราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  >>ดาวน์โหลด


 

  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ 

 

   มาตรา 7 (1)-(3)  โครงสร้างและการจัดองค์กรสรุปอำนาจหน้าที่ และวิธีดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล

 

 

 

   มาตรา 9(1)  ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

 

 มาตรา 9(2)  นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

 

   มาตรา 9(3)  แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

 

 มาตรา 9(4)  คู่มือ/คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

 

 มาตรา 9(5)  สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

 

 มาตรา 9(6)  สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสารณะ สัญญาอื่นๆ

 •  

 มาตรา 9(7)  มติ ครม. / มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

 

 มาตรา 9(8)  ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 มาตรา 9(8)  สรุปผลการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนของหน่วยงาน(แบบ สขร.1)โดยแยกเป็นรายเดือน

 

 มาตรา 9(8)  เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ  1  หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้

 

 

 • 1.3 รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคา หรือประกวดราคา ตามมาตรา 9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการหรือรายการ

 

 

 

 

 • 1.7 รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

 

 • 1.8 รายงานอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น รายงาน หรือผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

ข้อ 2  ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนดังนี้

 

 

 • 2.3 ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

 

 

 

 

 • 2.7 รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

 

ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน ดังนี้

 

 

 

 

 

 

ข้อ 4  ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้

 

 

 • 4.3 รายงานผลการจ่ายงบฯรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

 

 • 4.4 รายงานการวิเคราะห์ หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายประจำปีภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจฯ

 

 • 4.5 รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

ข้อ 5  ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้

 

 

 

 • 5.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

 

 • 5.5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

 

 

ข้อ 6  ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้

 

 • 6.2 รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี

 

 

 • 6.4 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

 มาตรา 9(8)   งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

 

 มาตรา 9(8)  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

 

 มาตรา 9(8)  ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

 

 

Loading