>>  บริการประชาชน   >>   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  >>  มาตรา 9

 

   มาตรา 9(1)  ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

 

   มาตรา 9(2)  นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

 

   มาตรา 9(3)  แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

 

   มาตรา 9(4)  คู่มือ/คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

   มาตรา 9(5)  สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

 

   มาตรา 9(6)  สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสารณะ สัญญาอื่นๆ