ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี > เกี่ยวกับหน่วยงาน > ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน

>>  เกี่ยวกับหน่วยงาน   >>  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน


 • แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 2566_2570_edit

 


 • แผนที่ยุทธศาตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

   • ปีงบประมาณ2566

2.2 แผนที่ยุทธศาสตร์

 


 • แผนงานโครงการและงบประมาณ

 


 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

   • ประจำปี 2566

 


  •  
  •  


 

 

Loading