ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี > เกี่ยวกับหน่วยงาน > ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน

  >>  เกี่ยวกับหน่วยงาน   >>   ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน

 • แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

 


 • แผนที่ยุทธศาตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

   • ปีงบประมาณ 2565

แผนยุธ 65

   • ปีงบประมาณ 2564

   • ปีงบประมาณ 2563

 

 


 • แผนงานโครงการและงบประมาณ

   • ประจำปี 2565

แผนงานโครงการ

   • ประจำปี 2564

แผนงานโครงการ

   • ประจำปี 2563

แผนงานโครงการ

 


 • รายละเอียดงบจัดสรรปีงบประมาณ

   • ประจำปี 2564

รายละเอียดงบประมาณจัดสรร 2564

   • ประจำปี 2563

รายละเอียดงบประมาณจัดสรร 2563

 


 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

   • ปีงบประมาณ 2565

   

   • ปีงบประมาณ 2564

   • ปีงบประมาณ 2563

 


 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

   • บประมาณ 2565

36.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตป
   • ปีงบประมาณ 2564

   • ปีงบประมาณ 2563

 

 


 • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี

   • ปีงบประมาณ 2565
36.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์สุขภา
   • ปีงบประมาณ 2564

   • ปีงบประมาณ 2563