>>  เกี่ยวกับหน่วยงาน   >>  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน


 • แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 2566_2570_edit

 


 • แผนที่ยุทธศาตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

   • ปีงบประมาณ2567

2.2 แผนที่ยุทธศาสตร์

 


 • แผนงานโครงการและงบประมาณ

 


 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

   • ประจำปี 2567

 


 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

   • ปีงบประมาณ 2567
    • (o21) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567  >>ดาวน์โหลด
  •  

 • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

   • ปีงบประมาณ 2567
    • (o36)  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2566  >>ดาวน์โหลด 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อ

 


 

 

Loading