67-03-29 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงาน…

            วันที่ 29 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ  เขตสุขภาพที่ 4 รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ  2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการลดความเครียด เฝ้าระวังป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เสริมสร้างความสุขและพลังใจด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ ให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเผยแพร่ความรู้
ให้กับพนักงาน ครอบครัว ชุมชนต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำพนักงาน
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 50 คน ณ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Loading

67-03-29 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา…

วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพจิตที่ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 4 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ให้ประชาชนเกิดความรู้ เข้าถึง เข้าใจ โต้ตอบซักถาม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบอกต่อความรอบรู้สุขภาพจิต รวมถึงสามารถนำทักษะความรอบรู้สุขภาพจิตมาใช้ในการส่งเสริมความสุขให้กับตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนให้มีสุขภาพจิตที่ดีได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายนพรุจ ปิ่นทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Loading

67-03-27 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4…

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4 นำโดย นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม
โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์
และคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ
ของเขตสุขภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์
เพิ่มการเข้าถึงบริการครอบคลุมในทุกมิติด้านสุขภาพ
และเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอู่ทองชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Loading

67-03-25 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง…

 วันที่ 25 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 นำโดยนางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
เข้าร่วมพิธีเปิด TO BE NUMBER ONE CAMP 30 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE
สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 30 ซึ่งมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ที่เป็นแกนนำของจังหวัดจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 494 คน กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 29 มีนาคม 2567

ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

Loading

67-03-23 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลศรีธัญญา จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ทางสุขภาพจิต…

วันที่ 23 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลศรีธัญญา จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ทางสุขภาพจิตและออกหน่วยบริการคัดกรองสุขภาพ
ด้วยเครื่อง Biofeedback จุดบริการที่ 10 คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช ภายใต้โครงการ
พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็นพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

Loading

67-03-23 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL…

 วันที่ 23 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 นำโดยนางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE
NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 ระดับภาคกลางและตะวันออก โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

Loading

67-03-22 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ…

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ต้นแบบ
เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 5 ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้สูงอายุในชมรมจำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตตนเอง สามารถประเมินคัดกรอง
และรู้เท่าทันสุขภาพจิตของตนเอง รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมความสุข 5 มิติ
และการเสริมสร้างพลังใจ (RQ) ในผู้สูงอายุ เพื่อดูแลสุขภาพใจของตนเองให้มีความสุข
และเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.กนกรัชต์ สุดลาภา อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพให้เกียรติร่วมบรรยาย

Loading

67-03-21 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก…

      วันที่ 21 มีนาคม 2567 นางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก  ซึ่งเป็นภาคที่ 4 ของการนำเสนอผลงาน ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

Loading

67-03-21 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงาน…

            วันที่ 21 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ  เขตสุขภาพที่ 4 รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ  2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการลดความเครียด เฝ้าระวังป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เสริมสร้างความสุขและพลังใจด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ ให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเผยแพร่ความรู้
ให้กับพนักงาน ครอบครัว ชุมชนต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำพนักงาน
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 60 คน ณ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด
(โรงงานนครหลวง) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Loading

67-03-20 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลนครนายก จัดโครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนด้วยโปรแกรม…

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลนครนายก จัดโครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนด้วยโปรแกรม ฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 กิจกรรม ฉลาดดูแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
การเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน
ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลพัฒนาบุตรหลานของตนเองได้
และเพื่อส่งเสริมให้เด็กกลุ่มเป้าหมายมีทักษะชีวิตและความฉลาด
รอบด้านเพิ่มมากขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ปี ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Loading

67-03-20 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ…

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ต้นแบบ
เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 4 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้สูงอายุในชมรมจำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตตนเอง สามารถประเมินคัดกรอง
และรู้เท่าทันสุขภาพจิตของตนเอง รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมความสุข 5 มิติ
และการเสริมสร้างพลังใจ (RQ) ในผู้สูงอายุ เพื่อดูแลสุขภาพใจของตนเองให้มีความสุขและเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางน้ำทิพย์ โตสงัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

Loading

67-03-18 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก…

            วันที่ 18 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก ครอบครัวอบอุ่น ไร้ความรุนแรง
แก่พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์และเตรียมตัวมีบุตรในสถานประกอบการ                         เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น และลดความรุนแรง
ในครอบครัว นำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนพนักงาน ครอบครัว ชุมชนต่อไป กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ หญิงที่ตั้งครรภ์และเตรียมตัวมีบุตร จำนวน 40 คน ณ บริษัท บี ฟู้ดส์โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

Loading

67-03-15 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ…

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ต้นแบบ
เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 3 ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้สูงอายุในชมรมจำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตตนเอง สามารถประเมินคัดกรองและรู้เท่าทันสุขภาพจิตของตนเอง รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมความสุข 5 มิติ และการเสริมสร้างพลังใจ (RQ) ในผู้สูงอายุ เพื่อดูแลสุขภาพใจ
ของตนเองให้มีความสุขและเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
นายปัญญา ชลคงคา  รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

Loading

67-03-11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงาน…

            วันที่ 11 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ  เขตสุขภาพที่ 4 รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ  2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการลดความเครียด เฝ้าระวังป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เสริมสร้างความสุขและพลังใจด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ ให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเผยแพร่ความรู้
ให้กับพนักงาน ครอบครัว ชุมชนต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำพนักงาน
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 35 คน ณ บริษัท ท๊อป ฟู้ด เอเชีย จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Loading

67-03-08 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลนครนายก จัดโครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนด้วยโปรแกรม…

              วันที่ 8 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลนครนายก จัดโครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนด้วยโปรแกรม
ฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 กิจกรรม ฉลาดเลี้ยง ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
การเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน
ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลพัฒนาบุตรหลานของตนเองได้
และเพื่อส่งเสริมให้เด็กกลุ่มเป้าหมายมีทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน
เพิ่มมากขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็กวัยเรียน
อายุ 6 – 12 ปี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 70 คน

Loading

67-03-05 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง…

Loading

67-03-05 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ…

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ต้นแบบ
เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ จำนวน 51 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ให้มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตตนเอง สามารถประเมินคัดกรอง
และรู้เท่าทันสุขภาพจิตของตนเอง รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมความสุข 5 มิติ
และการเสริมสร้างพลังใจ (RQ) ในผู้สูงอายุ เพื่อดูแลสุขภาพใจของตนเองให้มีความสุข
และเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป

Loading

67-03-04 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค…

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพที่ 1-12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
และให้นโยบายในการดำเนินงาน ณ โรงพยาบาลสระบุรีและโรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

Loading

67-03-01 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลหนองม่วง และสำนักงานสาธารณสุข…

Loading

67-02-29 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงาน…

            วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ  เขตสุขภาพที่ 4 รุ่นที่ 2  ปีงบประมาณ  2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการลดความเครียด เฝ้าระวังป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เสริมสร้างความสุขและพลังใจด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ ให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเผยแพร่ความรู้
ให้กับพนักงาน ครอบครัว ชุมชนต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำพนักงาน
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 55 คน ณ บริษัท ทรานสตรอน
(ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Loading