วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ศุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีธัญญา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ…

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ศุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีธัญญา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Application WebEx Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระดับปฐมภูมิและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในปีงบประมาณ 2567
โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567” ในครั้งนี้ โดยมีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับโรงพยาบาลและระดับตำบลเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 345 คน 

Loading

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 11/2566…

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน พร้อมด้วยนายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิตร่วมประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต

Loading

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มศูนย์และร่วมแสดงความยินดี…

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต (ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต) ครั้งที่ 11/2566
และร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต

Loading

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข…

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในการนี้นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยนายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดี
กรมสุขภาพจิต นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ร่วมในพิธี

Loading

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานผลการวิจัย…

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 นำโดย นางสาวพนาวัลย์จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการฝึกจัดการความเครียดด้วยวิธีการฝึกหายใจ และการฝึกสติต่อหน้าที่บริหารจัดการของสมอง และคลื่นไฟฟ้าสมอง
ในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ทำงานในเขตสุขภาพที่ 4 ณ รร.อมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Loading

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและคืนข้อมูลให้กับพื้นที่…

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 นำโดย  นางสาวพนาวัลย์จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและคืนข้อมูลให้กับพื้นที่การศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อระบบบริการสุขภาพจิตวิถีใหม่ โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ณ โรงแรมพาร์คอินน์ จังหวัดสระบุรี

Loading

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 10/2566…

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 นำโดย  นางสาวพนาวัลย์จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 10/2566 โดยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล ชั้น 7 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
ที่สำคัญของเขตสุขภาพที่ 4 เพื่อร่วมกันพัฒนาหน่วยบริการบุคลากรสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ ให้สอดคล้องกันนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข โดยการนำเทคโนโลยี ทางด้านสุขภาพมาช่วยในการรักษา ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ได้อย่างยั่งยืน

Loading

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมงานมหกรรมพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความ…

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 นำโดย นางสาวพนาวัลย์จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมงานมหกรรมพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การตรวจคัดกรองส่งเสริมป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายมะเร็งครบวงจร “การรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็ม ใน 100 วัน สำหรับผู้หญิง อายุ 11-20 ปี ” ณ ​โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Loading

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 นำโดยนางสาวพนาวัลย์จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่…

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 นำโดยนางสาวพนาวัลย์จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา “ครอบครัว คือ เพื่อนแท้ดูแลใจ ด้วย Telepsychiatry”งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมพลานามัย จัดโดยสถาบันราชานุกูล ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1–7 พฤศจิกายน 2566 นี้  โดยมีการเปิดให้บริการตรวจ ประเมิน ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยผู้เชี่ยวชาญ จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด เพื่อนแท้ดูแลใจวัยเยาว์ และเพื่อนแท้ดูแลเด็กพิเศษ เพื่อคนพิเศษ และการเสวนา “ครอบครัว คือ เพื่อนแท้ดูแลใจ ด้วย Telepsychiatry“ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนกวนัน รักชีพ (ศิลปิน/ตัวแทนคุณแม่), คุณทอดด์ ทองดี (ศิลปิน/ตัวแทนคุณพ่อ), คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล (นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาฯ), แพทย์หญิงปรารถนา ชีวีวัฒน์ (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล) มาร่วมพูดคุย และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80

Loading

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลปทุมธานี จัดบูธนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิต…

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลปทุมธานี จัดบูธนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิตพร้อมตรวจประเมินความเครียดด้วยเครื่อง Biofeedback ให้แก่เจ้าหน้าที่เครือข่ายและแกนนำของโรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ

Loading

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลศรีธัญญา ประชุมเตรียมความพร้อมวางแผน…

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลศรีธัญญา ประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี

Loading

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม kick off สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี…

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 นำโดยนางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 และคณะ เข้าร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ” ณ ศูนย์จิตธรรม พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษา รมว.สธ., นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน

Loading

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต เข้าพบผู้อำนวยการสำนัก…

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ได้เข้าพบ นายแพทย์อภิสรรค์ บุญประดับ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อประชุมหารือการเชื่อมงานสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ ทั้งนี้ได้ข้อสรุปสำคัญในการขับเคลื่อนงานตาม Quick Win คือ เน้นการแก้ปัญหาในประเด็น Suicide และ SMIV

    1 การเชื่อมระบบข้อมูลเพื่อติดตามดูแลช่วยกลุ่มเสี่ยง

    2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3 หมอ ในด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

    3 การสนับสนุนบุคลากรด้านสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

    4 การเชื่อมต่อทีมปฐมภูมิ 3 หมอ กับ มินิธัญญารักษ์ เพื่อดูแลต่อเนื่องในชุมชน

    5 การกำหนดตัวชี้วัดด้านสุขภาพจิต และกำกับติดตามงานในเวทีตรวจราชการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนร่วมกันในรูปแบบมหกรรมประจำปี

ซึ่งทั้งทีมจากกรมสุขภาพจิต และสำนักสนับสนุ

Loading

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมลงพื้นที่ประเมินคัดกรองสุขภาพจิต / PFA ผู้ได้รับผลกระทบ…

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมลงพื้นที่ประเมินคัดกรองสุขภาพจิต / PFA ผู้ได้รับผลกระทบที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล
โดยมีประชาชนคนไทยที่กลับจากประเทศอิสราเอล 1 เที่ยวบิน จำนวน 140 คน ณ สนามบิน ท่าอากาศยานทหาร 2 (ดอนเมือง)

Loading

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมลงพื้นที่ประเมินคัดกรองสุขภาพจิต / PFA ผู้ได้รับผลกระทบ…

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมลงพื้นที่ประเมินคัดกรองสุขภาพจิต / PFA ผู้ได้รับผลกระทบที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล
โดยมีประชาชนคนไทยที่กลับจากประเทศอิสราเอล 1 เที่ยวบิน จำนวน 145 คนณ สนามบิน ท่าอากาศยานทหาร 2 (ดอนเมือง) เที่ยวบิน ทอ.

Loading

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 9/2566

Loading

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 โครงการ TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมพิธีเปิด “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE …

Loading

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็น…

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยนายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นับถึงวันนี้ เป็นระยะเวลา 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” ณ ห้องวีไอพี ชั้น 1 อาคาร 2 กรมสุขภาพจิต

Loading

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมสุขภาพจิต ร่วม…

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 กรมสุขภาพจิต นำโดย นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมสุขภาพจิต ร่วมต้อนรับ
นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต ณ ห้องประชุม 1 นายแพทย์ฝน แสงสิงห์แก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต

Loading

วันที่ 11 ตุลาคม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตร่วมส่งแพทย์หญิงอัมพร…

วันที่ 11 ตุลาคม 2566

นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดี
กรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตร่วมส่งแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์
เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์  ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมการแพทย์

Loading