ผู้เขียน: Jiggae

67-02-01 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลนครนายก จัดกิจกรรม Triple-P ครั้งที่ 2…

67-02-01 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลนครนายก จัดกิจกรรม Triple-P ครั้งที่ 2…

Loading

  วันที่ 30-31 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี…

          วันที่ 30-31 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน พื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้แก่เครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเสริมสร้างวัคซีนใจเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย คัดกรองสุขภาพจิต สังเกตสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย และฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาเบื้องต้น พร้อมทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

Loading

67-01-30 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลนครนายก จัดกิจกรรม Triple-P ครั้งที่ 2…

67-01-30 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลนครนายก จัดกิจกรรม Triple-P ครั้งที่ 2

Loading

วันที่ 26 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ…

            วันที่ 26 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ 
เขตสุขภาพที่ 4 รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ  2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจในการลดความเครียด เฝ้าระวังป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เสริมสร้างความสุขและพลังใจด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ ให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเผยแพร่ความรู้ให้กับพนักงาน ครอบครัว ชุมชนต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำพนักงานและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 60 คน ณ บริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Loading

วันที่ 22-23 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ…

           วันที่ 22-23 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน พื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเตี้ย จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้แก่เครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเสริมสร้างวัคซีนใจเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย คัดกรองสุขภาพจิต สังเกตสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย และฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาเบื้องต้น พร้อมทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

Loading

วันที่ 22-23 มกราคม 2567 ร่วมประชุมกรมสุขภาพจิตและประชุมคณะกรรมกนรบริหารกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต…

วันที่ 22-23 มกราคม 2567 นางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมกรมสุขภาพจิตและประชุมคณะกรรมกนรบริหารกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต

Loading

วันที่ 11 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้…

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งรังแกกันในสถานศึกษา

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Loading

วันที่ 9 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้…

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งรังแกกันในสถานศึกษา

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Loading

วันที่ 18 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4เข้าร่วมงานแถลงข่าวการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี…

วันที่ 18 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 นำโดยนางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมงานแถลงข่าวการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 โครงการ TO BE NUMBER ONE ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ณ Mcc Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์โตร์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

Loading

วันที่ 18 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ในเวทีวิชาการ…

         วันที่ 18 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 นำโดย นางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินโครงการครอบครัวพลังบวก ปีงบประมาณ 2566 และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการบูรณาการงานด้านสุขภาพจิต ในเวทีวิชาการโครงการครอบครัวพลังบวก ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Loading

วันที่ 16 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ…

วันที่ 16 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ 
เขตสุขภาพที่ 4 รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ  2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการลดความเครียด เฝ้าระวังป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เสริมสร้างความสุขและพลังใจด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ ให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเผยแพร่ความรู้ให้กับพนักงาน ครอบครัว ชุมชนต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำพนักงานและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 50 คน ณ บริษัทอินโดไทย ซินเทติคซ์ จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Loading

วันที่ 15-16 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี…

วันที่ 15-16 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน พื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้แก่เครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเสริมสร้างวัคซีนใจเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย คัดกรองสุขภาพจิต สังเกตสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย และฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาเบื้องต้น พร้อมทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

Loading

วันที่ 14 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมจัดบูธนิทรรศการโครงการพาหมอไปหาประชาชน…

วันที่ 14 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมจัดบูธนิทรรศการโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 Kick Off ณ โรงพยาบาล
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Loading

วันที่ 10 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์…

วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์จุมภฏ  พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์  ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต

Loading

วันที่ 3 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 …

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองประธานมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567  ณ ลานเอนกประสงค์กรมสุขภาพจิต

Loading

 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการฟื้นฟูองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ…

 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการฟื้นฟูองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบแก่บุคลากรสาธารณสุขและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4 (รูปแบบออนไลน์) ปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทบทวนความรู้ความเข้าใจด้านโรคทางสุขภาพจิตของผู้สูงอายุและแบบประเมินทางสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ความรู้ด้านแนวทางการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ การดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง และความรอบรู้สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 404 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ

Loading

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำในการดำเนินงาน…

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำในการดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 (ออนไลน์)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินงาน สุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนให้แก่ผู้รับผิดชอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตสุขภาพที่ 4 เพื่อนำไปผลักดันให้ภาคีเครือข่ายในชุมชน มีการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนของตนเองได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

Loading

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4ร่วมจัดบูธนิทรรศการรณรงค์โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน…

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4ร่วมจัดบูธนิทรรศการรณรงค์โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ) ระดับพื้นที่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและสร้างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการและส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการ
ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรตามทิศทางเป้าหมาย 10 ปี สสส. (2566-2575) และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อขยายผลในเขตสุขภาพที่ 4

Loading

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ศูนย์ศุขภาพจิตที่ 4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม…

    วันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ศูนย์ศุขภาพจิตที่ 4 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงและการใช้งานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ณ ที่นี่ มีดี รีสอร์ท – meedee resort อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรครูในการใช้ โปรแกรม School Health HERO สำหรับดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง ส่งต่อ ช่วยเหลือ
การดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนระหว่างบุคลากรครู และบุคลากรสาธารณสุขต่อไป ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35 คน

Loading

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ศูนย์ศุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 11/2566…

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ศูนย์ศุขภาพจิตที่ 4 โดยนางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 11/2566 นำโดย ท่านนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ 4

Loading