>>  เกี่ยวกับหน่วยงาน   >>   ผลการปฏิบัติงาน


 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 5 เดือน

    • ปีงบประมาณ 2567
     • (o11) ผลการดำเนินงานงตามแผนงบประมาณรอบ 5 เดือนแรกของปี พ.ศ.2567  >>ดาวน์โหลด
   •  

 • ผลการดำเนินงานประจำปี

    • ปีงบประมาณ 2566
     • (o12) ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2566   >>ดาวน์โหลด
    • ปีงบประมาณ 2565
     • (o12) ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2565   >>ดาวน์โหลด
   •  

 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน

    • ปีงบประมาณ 2567
     • (o20) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน (8 เดือน)   >>ดาวน์โหลด

 


 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

    • ปีงบประมาณ 2566
     • (o20) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 (12 เดือน)   >>ดาวน์โหลด
    • ปีงบประมาณ 2565
     • (o20) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (12 เดือน)   >>ดาวน์โหลด

 


 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

    • ปีงบประมาณ 2566
     • (o23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2566   >>ดาวน์โหลด
    • ปีงบประมาณ 2565
     • (o23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2565   >>ดาวน์โหลด

 


 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

    • ปีงบประมาณ 2566
     • (o24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลของปี 2566 (12 เดือน)   >>ดาวน์โหลด
    • ปีงบประมาณ 2565
     • (o24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลของปี 2565 (12 เดือน)   >>ดาวน์โหลด

 

 


 • สรุปข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

    • ปีงบประมาณ 2567
     • (o28) สรุปข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานปี 2567  >>ดาวน์โหลด
    • ปีงบประมาณ 2566
     • (o28) สรุปข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานปี 2566  >>ดาวน์โหลด
    •  

 


 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

    • ปีงบประมาณ 2567
     • (o33) การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริจ  >>ดาวน์โหลด
    • ปีงบประมาณ 2566
     • (o33) การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริจ  >>ดาวน์โหลด

 


 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

    • ปีงบประมาณ 2567
     • (o34) การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริจ >>ดาวน์โหลด
    • ปีงบประมาณ 2566
     • (o34) การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริจ  >>ดาวน์โหลด

 


 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน

    • ปีงบประมาณ 2567
     • (o37) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน  >>ดาวน์โหลด
   •  

 


 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

    • ปีงบประมาณ 2566
     • (o38) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566  >>ดาวน์โหลด

 


 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    • ปีงบประมาณ 2566
     • (o39) วิเคราะห์ผลแบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  >>ดาวน์โหลด

 


 

 • ผลงานโดดเด่น

  • แบบเสนอผลงานโดดเด่นจาการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  >>ดาวน์โหลด

 


   •  

 

 

Loading